PHP图书管理系统,增删改查.zip

***北y
2024年1月23日
文件名: PHP图书管理系统,增删改查.zip
文件大小: 4.77MB
扩展名: zip
压缩包文件列表,共有54个文件
 1. cm/fetch/cklog.php        990BYTE
 2. cm/fetch/conn.php        294BYTE
 3. cm/fetch/delete.php        409BYTE
 4. cm/fetch/edaction.php        1.38KB
 5. cm/fetch/edit.php        2.46KB
 6. cm/fetch/fetch.sql        390BYTE
 7. cm/fetch/index1.php        1.44KB
 8. cm/fetch/index2.php        2.24KB
 9. cm/fetch/index3.php        2.63KB
 10. cm/fetch/load.php        2.62KB
 11. cm/fetch/login.php        3.25KB
 12. cm/fetch/logout.php        171BYTE
 13. cm/fetch/regist.php        581BYTE
 14. cm/fetch/signin.php        1.38KB
 15. cm/fetch/ulogin.php        1.03KB
 16. cm/fetch/upload.php        2.09KB
 17. cm/fetch/css/bootstrap.min.css        118.36KB
 18. cm/fetch/css/index1.css        72BYTE
 19. cm/fetch/css/index2.css        333BYTE
 20. cm/fetch/images/bg.jpg        582.35KB
 21. cm/fetch/images/c.jpg        19.03KB
 22. cm/fetch/images/df.jpg        117.97KB
 23. cm/fetch/images/jz.jpg        28.85KB
 24. cm/fetch/images/lz.jpg        882.41KB
 25. cm/fetch/images/lzz.jpg        15.38KB
 26. cm/fetch/images/nk.jpg        16.04KB
 27. cm/fetch/images/s28051567.jpg        170.9KB
 28. cm/fetch/images/tsg1.jpg        306.04KB
 29. cm/fetch/images/tz.jpg        59.1KB
 30. cm/fetch/images/wl.jpg        77.87KB
 31. cm/fetch/images/xd.jpg        90.54KB
 32. cm/fetch/images/yl.jpg        16.32KB
 33. cm/fetch/images/zb.jpg        9.96KB
 34. cm/fetch/js/bootstrap.min.js        36.18KB
 35. cm/fetch/js/jquery-3.3.1.min.js        84.89KB
 36. cm/fetch/js/login.js        433BYTE
 37. cm/fetch/SQL/fetch_admin.sql        1.9KB
 38. cm/fetch/SQL/fetch_book.sql        3.08KB
 39. cm/fetch/SQL/fetch_user.sql        2.04KB
 40. cm/fetch/upload/b1.jpg        194.68KB
 41. cm/fetch/upload/bg.jpg        582.35KB
 42. cm/fetch/upload/c.jpg        19.03KB
 43. cm/fetch/upload/df.jpg        117.97KB
 44. cm/fetch/upload/jz.jpg        28.85KB
 45. cm/fetch/upload/lz.jpg        882.41KB
 46. cm/fetch/upload/lzz.jpg        15.38KB
 47. cm/fetch/upload/nk.jpg        16.04KB
 48. cm/fetch/upload/s28051567.jpg        170.9KB
 49. cm/fetch/upload/tsg1.jpg        306.04KB
 50. cm/fetch/upload/tz.jpg        59.1KB
 51. cm/fetch/upload/wl.jpg        77.87KB
 52. cm/fetch/upload/xd.jpg        90.54KB
 53. cm/fetch/upload/yl.jpg        16.32KB
 54. cm/fetch/upload/zb.jpg        9.96KB
需要金币: 1 立即下载
资源介绍:软件开发设计:应用软件开发、系统软件开发、移动应用开发、网站开发Node.js、C++、Java、python、web、C#等语言的项目开发与学习资料 硬件与设备:单片机、EDA、proteus、RTOS、包括计算机硬件、服务器、网络设备、存储设备、移动设备等 操作系统:LInux、Android树莓派、安卓开发、微机操作系统、网络操作系统、分布式操作系统等。此外,还有嵌入式操作系统、智能操作系统等。 网络与通信:数据传输、信号处理、网络协议、网络与通信硬件、网络安全网络与通信是一个非常广泛的领域,它涉及到计算机科学、电子工程、数学等多个学科的知识。 云计算与大数据:包括云计算平台、大数据分析、人工智能、机器学习等,云计算是一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。